EnglishVietnamese

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

Mã sản phẩm:
ASDA-B2
Mô tả:
SERVO ASDA-B2 Series
Motor ECMA-C20604RS ---- Driver ASD-B2-0421-B
Motor ECMA-C20807RS ---- Driver ASD-B2-0721-B
Motor ECMA-E21310RS ---- Driver ASD-B2-1021-B
Motor ECMA-E21315RS ---- Driver ASD-B2-1521-B
Motor ECMA-E21320RS ---- Driver ASD-B2-2023-B
Motor ECMA-F11830RS ---- Driver ASD-B2-3023-B
Motor ECMA-C20604SS ---- Driver ASD-B2-0421-B
Motor ECMA-C20807SS ---- Driver ASD-B2-0721-B
Motor ECMA-C21310SS ---- Driver ASD-B2-1021-B
Giá:
Vui lòng gọi...
STT  Power  Brake Motor Model Driver model  Đơn giá 
 KW  24VDC  VNĐ 
1  400W  Không ECMA-C20604RS ASD-B2-0421-B         6,900,000
2  750W  Không ECMA-C20807RS ASD-B2-0721-B         8,200,000
3  1KW  Không ECMA-E21310RS ASD-B2-1021-B       12,000,000
4  1.5KW  Không ECMA-E21315RS ASD-B2-1521-B       14,100,000
5  2.0KW  Không ECMA-E21320RS ASD-B2-2023-B       18,000,000
6  3.0KW  Không ECMA-F11830RS ASD-B2-3023-B       27,800,000
7  400W  Có  ECMA-C20604SS ASD-B2-0421-B         8,800,000
8  750W  Có  ECMA-C20807SS ASD-B2-0721-B       11,200,000
9  1KW  Có  ECMA-C21310SS ASD-B2-1021-B       15,000,000

 

MOTOR DRIVER
Motor Model  Rated/ Max. Speed   Rated/ Max. Current   Power   Mặt Bích/ Cốt   Rated Torque  Driver model
 (r/min)   (A)   KW   Nm 
ECMA-C20604RS  3000  2.60  400W   60/14   1.27  ASD-B2-0421-B
ECMA-C20807RS  3000  5.10  750W   80/19   2.39 ASD-B2-0721-B
ECMA-E21310RS  2000  5.60   1KW   130/22   4.77 ASD-B2-1021-B
ECMA-E21315RS  2000  8.30   1.5KW   130/22   7.16 ASD-B2-1521-B
ECMA-E21320RS  2000  11.01  2.0KW   130/22   9.55  ASD-B2-2023-B
ECMA-F11830RS  1500  16.10   3.0KW   180/35   19.10 ASD-B2-3023-B
ECMA-C20604SS  3000  2.60  400W   60/14   1.27  ASD-B2-0421-B
ECMA-C20807SS  3000  5.10   750W   80/19   2.39 ASD-B2-0721-B
ECMA-C21310SS  3000  5.60  1KW   130/22   4.77  ASD-B2-1021-B

 

 SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series

SERVO ASDA-B2 Series