EnglishVietnamese

Hướng dẫn lựa chọn HMI Eview-Kinco

Hướng dẫn lựa chọn HMI Eview-Kinco

Hướng dẫn lựa chọn HMI Eview-Kinco

Mã sản phẩm:
Mô tả:
Giá:
Vui lòng gọi...
Type Size Resolution Port Ethernet Extension storage Printing
MT4210T 4.3" 480*272 COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232 - 1 USB Host. USB Host/ Slave/ Serial port
MT4220TE 4.3" 480*272 COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232 1 USB Host, 1 SD Card. USB Host/Slave/Serial port
MT4230T 4.3" 480*272 COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232   - USB Slave/Serial port
MT4230TE 4.3" 480*272 COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232 - USB Slave/Serial port
MT4043R 4.3" 480*272 COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232   - USB Slave/Serial port
MT4310C 5.6" 320*234 COM0:PLC RS232/PLC RS485-2W/4W, COM2:RS232 - - Serial Port
MT4300C 5.6" 320*234 COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232 - - USB Slave/Serial Port
MT4300CE 5.6" 320*234 COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232 - USB Slave/Serial Port
MT4434T 7" 800*480 COM0:RS232/RS485/RS422, COM2:RS232 - 1 USB Host. USB Host/Slave/Serial port
MT4434TE 7" 800*480 COM0:RS232/RS485/RS422, COM2:RS232 1 USB Host. USB Host/Slave/Serial port